Olympic Sportswear Webshop - Algemene Voorwaarden

1. Gelding van deze Algemene Voorwaarden

1.1. De Olympic Sportswear Webshop wordt uitgebaat door Olympic Sportswear NV met zetel te 3890 Gingelom (België), Steenweg 85, BTW BE 471.820.569 (hierna: "Olympic", “wij/ons”). Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van OLYMPIC en van de gebruikers van de OLYMPIC Webshop (hierna: “de Klant”, “u/uw”) m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop of enige andere website bieden. Voordat u de knop “Bestel en betaal veilig” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de OLYMPIC Webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en OLYMPIC. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

OLYMPIC kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

1.2. Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar.

2. Sluiten van een overeenkomst

2.1. De presentatie van onze producten in de OLYMPIC Webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 3).

2.2. De bestelprocedure in de OLYMPIC Webshop bestaat uit de volgende stappen:

 • U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "Winkeltas" in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat u naar de kassa door aanklikken van de knop “Afrekenen”.
 • Vervolgens dient u zich te registreren. Bent u nog geen gebruiker van de OLYMPIC Webshop dan wordt u gevraagd een nieuw account aan te maken door registratie van uw contactgegevens. Bent u wel reeds gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account. Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken.
 • Daarna kiest u de wijze van levering die u wenst. U kunt uw bestelling gratis afhalen in onze bureau te Gingelom. U kunt ook kiezen voor een thuislevering. Bij een bestelling onder € 100 betaalt u € 5.00 verzendkosten. Bij een bestelling boven €100, is uw verzending gratis.
 • Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze, geeft u de betalingsinformatie in en zal u gevraagd worden om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” wordt u vervolgens doorverbonden naar de module van onze betalingsprovider (zie punt 5). Totdat u deze knop heeft aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling op ieder ogenblik wijzigen.

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Bestelling afronden” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.


Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

2.3. OLYMPIC heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product (zie punt 3);
 • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de OLYMPIC Webshop;
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
 • bij overmacht;
 • wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

3. Beschikbaarheid van producten

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd (zie punt 6).

4. Levering

4.1. U kiest zelf de wijze van levering die u wenst: afhaling in een OLYMPIC-winkel of thuislevering.

Afhaling op de OLYMPIC-bureau:

U kunt uw bestelling gratis afhalen op de OLYMPIC-bureau en dit binnen de 14 dagen Bij niet-afhaling van de bestelling binnen deze termijn zullen wij u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggestuurde bestelling.

Levering naar een adres:

Voor klanten in België, het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Nederland of Frankrijk:

Bij een bestelling onder €100 betaalt u €5.00 verzendkosten voor een thuislevering.

In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

Voor klanten in andere landen:

Mits betaling van eventuele verzendkosten kunt u uw bestelling laten leveren op een leveringsadres in Europa.
In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

4.3. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.

4.4. Afhankelijk van de door u gekozen wijze van levering wordt de bestelling in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer drie tot vijf werkdagen na besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn (voor klanten in andere landen dan België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg kan de levertermijn afwijken). Als uw bestelling een gepersonaliseerd item bevat, kan de levertermijn langer zijn dan 5 werkdagen. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

4.5. Totdat wij de verwerking van uw bestelling hebben aangevat, kunt u uw bestelling kosteloos herroepen door contact op te nemen met onze Customer Service.
Dit geldt niet voor gepersonaliseerde artikelen.
Wij zullen u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 14 dagen. Werd uw bestelling reeds geleverd, dan kunt u deze terugsturen (zie punt 6 i.v.m. retourbeleid).

4.6. Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail te leveren, dan kunt u deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met ons Customer Service. Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten (met inbegrip van de door u betaalde verzendkosten) terugbetalen binnen 14 dagen.

5. Prijs en betaling

5.1. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. OLYMPIC behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van de OLYMPIC Webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

5.2. Wij rekenen €5.00 verzendkosten aan voor de levering van een bestelling onder €100. De levering van een bestelling boven €100 en afhaling op de Olympic bureau is gratis

5.3. De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de OLYMPIC Webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider Stripe.

6. Retourbeleid

6.1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens uw klantspecificaties werden geproduceerd.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan OLYMPIC Sportswear N.V., Steenweg 85, 3890 Gingelom , België (E-mail: info@olympic-sportswear.com):

Onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zullen wij de betaalde prijs inclusief leveringskosten terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar aan OLYMPIC Sportswear N.V., Steenweg 85, 3890 Gingelom , België.

OLYMPIC zal de kosten van het terugzenden niet voor haar rekening nemen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit heeft genomen.

U mag de producten tijdens de herroepingstermijn enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn zoals dit ook bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is, maar mogen niet gedragen zijn.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wij raden u dan ook aan, bij het passen van de producten, de originele prijskaartjes niet te verwijderen, hygiënestickers of hygiënesluitingen niet te openen of te verwijderen, en om de producten niet te gebruiken of te beschadigen.

Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt OLYMPIC zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

6.2. Wij zullen u binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending de prijs van de teruggestuurde producten terugbetalen. De verzendingskosten die je betaald hebt om de producten te ontvangen worden enkel terugbetaald bij een volledige retour van alle bestelde producten.

Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt.

7. Garantie

7.1. Wanneer de geleverde goederen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar (art. 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek).

Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed bij OLYMPIC heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.

Elk gebrek in het product dient binnen twee (2) maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

7.2. In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:

 • voor normale slijtage van het product
 • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
 • bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
 • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
 • indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door OLYMPIC aangewezen derde
 • bij commercieel gebruik.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Gebruik van de OLYMPIC webshop:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

OLYMPIC levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal OLYMPIC de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. OLYMPIC kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zie lager contactgegevens).

Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt.

OLYMPIC is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. OLYMPIC geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. OLYMPIC kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. OLYMPIC verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

8.2. Algemeen over de aansprakelijkheid van OLYMPIC:

OLYMPIC is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van OLYMPIC is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

8.3. Gebruik van materiaal van de OLYMPIC Webshop:

Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van OLYMPIC kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

9. Auteursrecht en intellectuele eigendom

9.1. Wij hebben de OLYMPIC Webshop ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van de OLYMPIC Webshop (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van OLYMPIC of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door OLYMPIC.

De Klant mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

9.2. Alle in de Webshop gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en producten zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van OLYMPIC, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van OLYMPIC. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

10. Toepasselijk recht & geschillen

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

11. Privacy

OLYMPIC erkent het belang van de privésfeer. Meer info over ons privacybeleid vindt u onder “Privacy”. Bij het gebruik van de OLYMPIC Webshop aanvaardt de Klant dit privacybeleid. Door online in de OLYMPIC Webshop te bestellen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

12. Preventie namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.”

13. Contactgegevens

Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij onze Customer Service.

Mail naarinfo@olympic-sportswear.com 


Of bel:

Customer Service: 011/ 88 23 16

U bereikt onze Customer Service van maandag tot donderdag van 9u tot 17u30 en op vrijdag van 9u tot 17u.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 17 september 2020.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING